Temporalna rečenica - nachdem (Sintaksa)

Apstrakt

Vremenska rečenica sa veznikom nachdem. (Temporalsatz - nachdem). Kombinacije vremena - perfekat - prezent/futur. Pluskvamperfekat (Plusquamperfekt) u kombinaciji sa preteritom. Izbor pomoćnog glagola haben i sein u perfektu. Primeri rečenica sa nachdem. Razlika izmedju veznika nachdem i predloga nach.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2