Govor - predstavljanje, upoznavanje (Osnove nemačkog jezika)

Apstrakt

Veština govora (Sprechen). Zadaci na osnovnim nivoima (A1 i A2) - predstavljanje sa spelovanjem imena i brojevima, postavljanje pitanja na datu temu i odgovaranje na takva pitanja, formulisanje molbi i naredbi i reagovanje na njih, dogovaranje (pravljenje planova).

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5