Fizička i hemijska svojstva monosaharida (Ugljeni hidrati)

Apstrakt

Redukcija u alkohole. Alditoli. Izomerizacija monosaharida u baznoj sredini. Oksidacija monosaharida. Dokazivanje redukcionih sposobnosti monosaharida. Građenje estara. Građenje ozazona. Dehidratacija monosaharida jakim kiselinama. Građenje glikozida.