Acil-halogenidi i anhidridi karboksilnih kiselina - stehiometrijska izračunavanja (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Zadaci

1. Koliko grama acetil-hlorida treba da se utroši za dobijanje 6,12g anhidrida sirćetne kiseline u reakciji sa dovoljnom količinom natrijum-acetata.

2. Koliko grama acetil-hlorida nastaje u reakciji 100g 13% rastvora sirćetne kiseline sa fosfor(III)-hloridom ako je prinos reakcije 95%?

3. Koliko grama tionil-hlorida je potrebno da reaguje sa propanskom kiselinom da bi se izdvojilo 13,5dm3 sumpor(IV)-oksida?

4. Izračunati masu i dati naziv dobijenom estru u reakciji etanol-hlorida sa 250g 30% rastvora propanola. Prinos reakcije je 98%.

5. Izračunati masu odgovarajuće kiseline koja se dobija u reakciji 350g anhidrida sirćetne kiseline sa etanolom?

6. Izračunati masu odgovarajućeg amida koji se dobija u reakciji etanoil-hlorida sa 12dm3 amonijaka.