Centripetalna sila (Dinamika)

Apstrakt

Proučavanje centripetalne sile na primeru kretanja automobila po podlozi u obliku ispupčenog i udubljenog kružnog luka, po krivinama na horizontalnoj podlozi. U zadatku se određuje centripetalna sila koja deluje duž konca zakačenog za kuglicu koja rotira u vertikalnoj ravni.

Zadaci

1. Kuglica mase 5g rotira u vertikalnoj ravni, na kraju neistegljivog konca dužine 30cm. Linijska brzina kuglice je stalna i iznosi 3m/s. Kakve su po jačini centripetalne sile u položajima A1, A2 i A3? Kolike su sile zatezanja T1, T2, T3?