Sila zatezanja; Elastična sila opruge (Dinamika)

Apstrakt

Objašnjenje delovanja sile zatezanja na jedno i više tela. Rešavanje zadataka primenom osnovnog zakona dinamike. Koeficijent elastičnosti opruge.

Zadaci

1. Sanke sa detetom, ukupne mase 20kg, kreću se sa stalnim ubrzanjem 0,2 m/s2. Uže pomoću koga se vuku sanke zaklapa sa podlogom ugao 60o. Kolika je sila zatezanja užeta?

2. Telo mase m2 kreće se stalnom brzinom uz strmu ravan nagiba 30o. Sa telom mase m1 spojeno je neistegljivim užetom (slika). Ako je masa tela m1 2kg, kolika je sila zatezanja užeta i kolika je masa m2?