Get used to; Be used to (Gramatika)

Apstrakt

Izražavanje navika. Formirane navike u sadašnjosti. Navike u procesu formiranja. Navike iz prošlosti. Razlika između BE used to, GET used to i used to.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2