Mutacije i mutageni (Genetika)

Apstrakt

Genetička varijabilnost i doprinos mutacija evoluciji. Mutacije u somatskim ćelijama i gametima. Fizički, hemijski i biološki faktori mutacija, greške u replikaciji molekula DNK. Ultraljubičasto zračenje i dimeri timina. Reparacija DNK. Genske i hromozomske mutacije.