Translacija (Molekularna biologija)

Apstrakt

Genetički kod. Kodon i antikodon. Transportna RNK. Funkcija i struktura ribozoma. Biosinteza proteina i kataliza formiranja peptidne veze. Etape translacije: inicijacija, elongacija, terminacija. Translokacija ribozoma. Polizom.