Hemijski sastav ćelije - Organska jedinjenja I: Ugljeni-hidrati i lipidi (Biologija ćelije)

Apstrakt

Karakteristike ugljenih-hidrata i lipida, struktura i funkcija. Podela ugljenih-hidrata na monosaharide, oligosaharide i polisaharide. Fizičke i hemijske osobine masnih kiselina, triglicerida, voskova, fosfolipida i steroida. Struktura i funkcija holesterola.