Virusi (Bakterije i virusi)

Apstrakt

Kratki pregled istorije virusologije. Morfologija virusa. Genetički materijal virusa. Ključne faze replikacije virusa. Bakteriofag. Litički i lizogeni ciklus.