Mitoza (Biologija ćelije)

Apstrakt

Deoba somatskih (telesnih) ćelija. Ćelijski procesi karakteristični za interfazu (G1, S i G2 fazu) i ćelijsku deobu. Četiri faze mitoze: profaza, metafaza, anafaza i telofaza. Kariokineza i citokineza. Kontrolne tačke ćelijskog ciklusa. Regulacija životnog ciklusa ćelije i kancer.