Životni ciklus ćelije (Biologija ćelije)

Apstrakt

Životni ciklus ćelije i prenos genetičkog materijala. Struktura hromozoma: hromatin, hromatide i centromera. Somatske i polne ćelije. Haploidne i diploidne ćelije. Homologi hromozomi i kariotip. Interfaza (G1, S i G2 faza) i ćelijska deoba. G0 faza i diferencijacija ćelije.