Jedro; Karakteristike biljne ćelije (Biologija ćelije)

Apstrakt

Elementi strukture jedra. DNK, hromatin (euhromatin i heterohromatin) i hromozom. Polne i somatske ćelije. Jedarce. Regulacija transkripcije i translacije. Karakteristični elementi strukture biljne ćelije.