Citoskelet (Biologija ćelije)

Apstrakt

Strukura i funkcija elemenata citoskeleta: mikrotubula, intermedijarnih vlakana i mikrofilamenata. Deobno vreteno. Mišićne kontrakcije. Ameboidno kretanje.