Semjuel Beket, Čekajući Godoa; Analiza - prvi deo (Lektira)

Apstrakt