Uopštenje pojma ugla; Radijan (Trigonometrija)

Apstrakt

Nalaženje trigonometrijskih funkcija oštrih uglova. Uprošćavanje izraza sa trigonometrijskim funkcijama pomoću trigonometrijskih identičnosti. Dokazivanje trigonometrijskog identiteta pomoću osnovnih trigonometrijskih identičnosti. Primena rešavanja pravouglog trougla na pravilni n-ugao.

Zadaci

1. Odrediti radijansku meru ugla.

2. Odrediti meru uglova u stepenima.

3. Odrediti radijansku meru uopštenog ugla.

4. Izraziti u radijanima ugao između satnih kazaljki.