Oksidoredukcije (Oksidoredukcione reakcije)

Apstrakt

Odredjivanje koeficijenata u jednačinama oksidoredukcionih reakcija. Oksidaciona i redukciona sredstva.

Primeri

1. KMnO4+HCl → KCl+MnCl2+Cl2+H2O

2. KMnO4+H2O2+H2SO4 → MnSO4+K2SO4+O2+H2O

3. K2Cr2O7+Kl+H2SO4 → K2SO4+Cr2(SO4)3+H2O

4. H2S+SO2 → S+H2O