Borisav Stanković, Nečista krv - analiza prvi deo (Lektira)

Apstrakt

Način nastanka dela. Žanrovsko određenje romana. Prvi moderni psihološki roman u srpskoj književnosti. Društvene prilike u koje je smeštena radnja romana. Biološki aspekt romana. Moralno, biološko i materijalno propadanje ugledne porodice. Analiza naslova Nečista krv. Analiza prvog poglavlja i analiza likova Sofkinih predaka.