Svođenje ugla na prvi kvadrant (Trigonometrija)

Apstrakt

Primer

1. Izračunati trigonometrijske funkcije broja
a) sin 3Π/4
b) cos 4Π/3
c) tg 10Π/6