Jednačine koje se svode na kvadratne, drugi deo (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Zadaci

1. Reši simetričnu jednačinu 2x2+3x3-16x2+3x+2=0

2. Reši simetričnu jednačinu:
x7+3x6+2x5+4x4+4x3+2x2+3x+1=0

3. Reši kososimetričnu jednačinu:
x5-7x4+16x3-16x2+7x-1=0