Sličnost; Sličnost trouglova (Sličnost)

Apstrakt

Primeri

1. U svakom trouglu bilo koje dve visine su obrnuto proporcionalne odgovarajućim stranicama. Dokazati.