Hemijska svojstva alkana (Ugljovodonici)

Apstrakt

Zadaci

1. Koliko različitih monosupstituisanih derivata se može dobiti u reakciji 2-metil-butana sa hlorom u prisustvu svetlosti?