Alkani dobijanje i fizička svojstva (Ugljovodonici)

Apstrakt

Zadaci

1. Napiši strukturne formule alkana i poređaj ih u nizu koji odgovara povećanju njihovih temperatura ključanja
a) n-heksan b) 2,2-dimetil butan
c) propan d) 2-metil butan

2. Napiši formule i nazive svih strukturnih izomera pentana. Poređaj date izomere po smanjenju njihovih temperatura ključanja.

3. Koliko se može dobiti grama metana reakcijom 8,2g natrijum acetata sa natrijum hidroksidom?