Alkeni - stehiometrijska izračunavanja, drugi deo (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Napiši formule diena i razvrstaj ih na grupe
a) 1,2-heksadien
b) 2-metil-2,4-heptadien
c) 2-metil-1,4-oktadien

2. Napiši jednačinu reakcije:
a) 2-metil -1,3-pentadien sa viškom hlorovodonika
b) adicija jednog molekula hlora na 1,3 ciklopentadien
c) 1,3-butadien sa viškom vodonika

3. Kolika se zapremina ugljenik(IV)oksida oslobađa pri sagorevanju 100g butena?

4. Koju zapreminu bromne vode koncentracije 0,3 mol/dm3 može da obezboji eten dobijen dehidratacijom 50g etanola?

5. Bromna voda sadrži 1,6% broma. Kolika je masa bromne vode potrebna za reakciju sa 1,12 dm3 propena (n.u.)?

6. Smeša metana i etena zapremine 400 cm3 obezbojava 40g bromne vode u kojoj je procenat broma 3,2%. Odredi zapreminski procenat etena u smeši?

7. Koliko grama alkohola se može dobiti adicijom vode na 15g 1-butena?