Elementi 14.grupe, Stehiometrijska izračunavanja - drugi deo (Elementi 14.grupe PSE.)

Zadaci

1. Data je osnovna jednačina oksidoredukcione reakcije Pb+HNO3→Pb(NO3)2+NO+H2O odrediti maseni udeo olova u (%) u uzorku ako 106g datog uzorka Pb oslobadja 7,5 dm3 NO?

2. Koliko dm3 CO2(n.u) treba propustiti kroz NaOH da bi se dobio 1kg Na2CO3?

3. Izračunati koliko g kalcijum karbida CaC2 treba da reaguje sa vodom da bi se dobilo 100 dm3 etina?

4. Isparavanjem do suva 200 cm3 rastvora olovo acetata Pb(CH3COO)2 je ostalo 3g soli. Izračunati koncentraciju olovo acetata Pb(CH3COO)2=?

5. Koliko se mol-atoma kiseonika nalazi u 22g CO2 pri normalnim uslovima?