Elementi 14.grupe, Stehiometrijska izračunavanja (Elementi 14.grupe PSE.)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 14 grupe periodnog sistema elemenata i načinima za dobijanje istih.

Zadaci

1. Koliko se Si može dobiti iz 1kg silicijum(IV)oksida koji ima 16,6% primesa?

2. Izračunati masu olova koja se može dobiti iz 500kg galenita sa 50% primesa, ako je prinos reakcije 90%.

3. Koliko se grama čistog kalaja rastvara u 1000cm3 36% hlorovodonične kiseline čija je gustina 1,18g/cm3? Koliko se dm3 gasa pri tome izdvaja (n.u.)?

4. Koliko će se grama barijum karbonata istaložiti ako se kroz rastvor barijum hidroksida propusti 500cm3 ugljenik(IV)oksida (n.u.)?

5. Odredi procenat nečistoća u kvarcnom pesku ako se za redukciju 4g kvarcnog peska utroši 2,5g Mg?