Elementi 13.grupe - Stehiometrijska izračunavanja, drugi deo (Elementi 13.grupe PSE.)

Zadaci

1. Koliko dm3 gasa se oslovadja pri reakciji 80gAl sa 500g 13% rastvora NaOH?

2. Koliko g srebro(I)oksida Ag2 O reaguje sa aluminijumom ako se u reakciji dobija 30g oksida?

3. Izračunati prinos reakcije ako 5,4g Al reaguje sa Fe2O3 pri čemu nastaje 10gFe. Prikaži reakciju oksidoredukcije.

4. Srediti reakciju oksidoredukcije, i izračunati koliko g Bakar(I)oksida (Cu2O) reaguje sa 5*1023 atoma Al?

5. Koja masa aluminijum sulfata se dobija u reakciji 200g 15% rastvora sumporne kiseline sa aluminijum hidroksidom, ako je prinos reakcije 90%?