Elementi 17.grupe PSE. Stehiometrijska izračunavanja, prvi deo (Elementi 17.grupe PSE.)

Zadaci

1. Prikazati sledeće promene MnO2→Cl2→NaCl→AgCl.

2. Prikaži sledeće promene KMnO4→Cl4→NaCl→Cl2→HCl→HF→SiF4.

3. Odredi koeficijente u oksidoredukcionoj reakciji KIO3+KI+HCl→KCl+I2+H2O.

4. Koliko je potrebno molova kalijum-permanganata da bi se u reakciji sa hlorovodoničnom kiselinom oslobodilo 44,8 cm3 hlora (n.u.)?

5. Koliko atoma joda sadži ona količina joda koja se dobija u reakciji 5mol hlora sa odgovarajućom količinom kalijum jodida?

6. Koliko je pH rastvora koji je dobijen mešanjem 100cm3 Ca(OH)2 čije j pH=12 sa 500cm3 HCl čije je pH=3?