Elementi 15.grupe - Stehiometrijska izračunavanja, drugi deo (Elementi 15.grupe PSE.)

Zadaci

1. Koliko je grama natrijum nitrita potrebno sjediniti sa amonijum hloridom da bi se dobio 1dm3 azota pri normalnim uslovima?

2. Izračunati molarnu koncentraciju rastvora H3PO4 koji je dobijen mešanjem 200cm3 rastvora c=0,5 mol/dm3 i 300cm3 rastvora čije je c=0,2 mol/dm3?

3. Napisati formulu jedinjenja koje fosfor gradi sa hlorom ako je maseni udeo fosfora u tom jedinjenju 22,54.

4. Izračunati zapreminu gasa u cm3 koji nastaje u reakciji bakra sa razbarušenom azotnom kiselinom ako u reakciji učestvuje 7,8 cm3 azotne kiseline c=0,25 mol/dm3?

5. Ako se bakarni novčić mase 1g prelije koncentrovanom azotnom kiselinom izdvoji se crveno smedji gas zapremine 112cm3. Izračunati procenat bakra (Cu) u bakarnom novčiću?

6. Napravljena je smeša od 70cm3 azota i 240dm3 vodonika i izvršena je hemijska promena stvaranja amonijaka.
a) Izračunati koliko dm3 amonijaka se dobija?
b) Koji gas je ostao u višku i koliko?
c) Koja je zapremina smeše?

7. Prikaži sledeće promene, navedi uslove reakcije, kao i agregatna stanja supstanci: N2 → NH3 → NH4NO2 → N2