Elementi 15.grupe - Stehiometrijska izračunavanja (Elementi 15.grupe PSE.)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 15-te grupe i načinima za dobijanje istih.

Zadaci

1. Koja masa sekundarnog fosfata se dobija u reakciji kalijum hidroksida sa 250 cm3 fosforne kiseline C=4 mol/dm3, ako je prinos reakcije 95%?

2. Rešiti oksidoredukciju i izračunati koliko grama fosfina je potrebno za dobijanje 300g fosforne kiseline kalijum permanganat + fosfin + sumporna kiselina → mangan(II)sulfat + kalijum sulfat + fosforna kiselina + voda

3. Koliko cm3 27,5%-ne azotne kiseline čija je gustina ro=1,15 g/cm3, potrebno da odreaguje sa 50 cm3 kalcijumhidroksida molarne koncentracije c=1 mol/dm3 da bi se dobila bazna so?

4. Za dobijanje amonijum nitrata koji se koristi kao veštačko djubrivo koristi se 500kg NH4OH 35% i 400kg 63% azotne kiseline, iskoristivost procesa je 85%. Izračunati masu amonijum nitrata?

5. Izračunati masu azota koji se nalazi u 500dm3 vazduha, ako je zapreminski udeo azota 78%?