Stehiometrijska izračunavanja na osnovu hemijskih jednačina, drugi deo (Stehiometrijska izračunavanja)

Apstrakt

Prinos. Primese-nečistoće. Limitirajući reaktant.

Zadaci

1. Koliko se g NH3 dobija iz 14g vodonika i 14g azota?

2. Izračunati koliko grama soli se dobija ako reaguje 15g natrijum hidroksida koji sadrži 5% primesa, sa sumpornom kiselinom?

3. Koliko se grama soli može dobiti u reakciji 50g CaO sa hlorovodoničnim kiselinom ako prinos reakcije pri datim uslovima iznosi 80%?

4. Izračunati koliko grama kisele soli nastaje u reakciji 10g natrijum hidroksida sa 10% nečistoća koji reaguje sa ugljenom kiselinom, ako je prinos reakcije pri datim uslovima 90%.